عکس: شلاق و شکنجه وحشیانه حکم اسلامی بر بدن جوان ایرانی بدلیل نوشیدن مشروب

saman-r.jpg - 27.73 Kb

عکس فوق مربوط به «سامان رفیعی» جوان پناهجوی ایرانی در کشور دانمارک است.


مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی این جوان ۱۹ ساله ایرانی را بدلیل خوردن مشروب دستگیر کرده، و در تحت شدید ترین توهین و فحاشی و کتک کاری به زندان میبرند. و بعدا نیز این جوان آزادیخواه ایرانی اهل تهران را در یک دادگاه نمایشی چند دقیقه ای توسط قاضی شرع اسلامی به حکم جنایتکارانه وحشیانه شلاق خوردن اسلامی محکوم میگردد.


saman-r.jpg - 27.73 Kb

اجرای حکم شلاق برگرفته از یک سنت و قوانین عقب مانده اسلامی و ضد انسانی مربوط به ۱۴۰۰ سال گذشته از صحراهای کشور عربستان است. در حقیقت شلاق زدن مثابه شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر می باشد.


شلاق زدن و شکنجه جسمی «سامان رفیعی» محکوم است و در آینده بعد از برکناری جمهوری اسلامی از این عکس میتوان بعنوان یک نمونه مستند از شکنجه و جنایت بر علیه جمهوری اسلامی شکایت کرد.


b.225.150.16777215.0.stories.fruit.zibish p.jpg - 12.14 Kb

جمهوری اسلامی، با هر ایرانی که بخواهد از احکام تحمیلی اسلامی اش اطاعت نکند برخورد جنایتکارانه ای دارد. این برخوردها نظیر شلاق زدن، سنگسار کردن، زندان، شکنجه های روحی و روانی، اعدام و تیرباران را شامل میشود. از نمونه های اخیر میتوان به برخورد های خشن و ضد انسانی مامورین حکومت اسلامی  با دختران و زنان ایرانی که مخالف داشتن حجاب تحمیلی اسلامی هستند اشاره نمود که بازتاب جهانی دارد. هم اکنون این دختران بنام دختران انقلاب نامیده میشوند.


saman-r1.jpg - 43.59 Kb

حکومت اسلامی، ناقض تمام آزادی ها و  قوانین مربوط به حقوق بشر است. و در این راه نیز مخصوصا  برخورد های مامورین حکومت با جوانان ایرانی سخت تر است.


خمینی واقعیت شخصیت اسلام را به درستی گفت. آخوند ها و جمهوری اسلامی دشمنان حقیقی ایران و مردم شریف اینند.[/caption]

با امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و دمکراسی و آزادی برای آینده ایران.


دیدگاهتان را بنویسید