قوانين مهاجرت درباره نحوه پيوستن خويشاوندان در بریتانیا

engeland.jpg - 24.13 Kb

 اين جزوه قواين مهاجرت درباره نحوه پيوستن خويشاوندان (افرادي به غير از شوهر، همسر و كودكان زير 18 سال) به كسي كه در بريتانيا مقيم است را توضيح مي دهد.

چه خويشاونداني را مي توانيد به بريتانيا بياوريد؟  engeland.jpg - 24.13 Kb

 

اگر شما در بريتانيا زندگي مي كنيد يا مقيم هستيد در آنصورت بايد بتوانيد خودتان را از نظر مالي و مسكن بدون برخورداري از برخي كمك هاي دولتي تامين كنيد. اينها شامل موارد زير مي شوند:

كمك هزينه درآمد (Income Support) و كمك هزينه كارجو(Jobseeker’s Allowance – JSA)؛

حمايت مالي براي مسكن و بي خانماني (homelessness)

كمك هزينه مسكن (Housing Benefit) و كمك هزينه ماليات شهرداري (Council tax benefit)

اعتبار مالياتي خانواده هاي شاغل (Working Families’ Tax Credit)

پرداختي از صندوق اجتماعي (Social Fund)

كمك هزينه كودك (Child Benefit)؛ يا

هر گونه كمك هزينه زندگي براي معلولين (Disability allowance)

حق ورود چيست؟

حق ورود، ويزا براي مسافرت به بريتانيا است. خويشاوند شما بايد براي اخذ اين ويزا به سفارت بريتانيا، كميسيون عالي و يا ساير مقرهاي ديپلماتيك بريتانيا (به آنها همچنين پست هاي ديپلماتيك بريتانيا گفته مي شود) در كشوري كه زندگي مي كند رجوع كند.

شما مي توانيد جزوات و اطلاعات توضيح دهنده در باره انواع ويزاهاي مختلف را از مركز كمك هاي حقوقي دريافت كنيد. اگر تقاضاي خويشاوند شما براي اخذ حق ورود رد شود، در آنصورت آنها معمولا از حق فرجام بر عليه اين تصميم برخوردارند. لطفا به يادداشته باشيد كه بايد طي 28 روز پس از رد تقاضاي اين ويزا عليه تصميم گرفته شده اقدام كنيد.

هر چند كاملا تلاش شده است تا اطلاعات اين سند دقيق باشند ولي اين سند يك اظهارنامه كامل و مستند از مفاد قانون در اين باره نيست و جايگزين مشاوره حقوقي نمي تواند باشد. ما مسئوليت عدم دقت و عواقب چنين بي دقتي را متقبل نمي شويم. محتواي اين سند براي كساني نوشته شده است كه مقيم انگليس و ويلز هستند و يا تحت دايره شمول قوانين آنها مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید