swedenf.gif - 10.06 Kb
Posted in نکته ها

نکات بسیار مهم برای متقاضیان پناهندگی در کشور سوئد

مقررات مربوط به اینکه چه کسی حق گرفتن پناهندگی در سوئد را دارد، در معاهدهٔ پناهندگی سازمان ملل متحد و قانون سوئد نوشته شده است….

ادامه مطلب...