فیلم؛ یونان- تحصن اعتراضی پناهجویان ایرانی با لبهای دوخته مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار

 

بعد از گذشت 43 روز اعتراض مسالمت آمیز نسبت به روشهای غیر انسانی دولت یونان، کمپین متحصنین پناهجویان سیاسی ایرانی برآن شد تا از روشهای شدیدتری برای رسیدن به هدف استفاده کند. لذا شش نفر به نامهای: ماندانا دانش نیا ، افشین طالبی راد، محسن عبدالحسینی حسین آبادی، احمد مرادی، حسین نوبری، محمد پور صمد، لب های خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زدند. بقیه افراد کمپین به جز کودکان، به حمایت از دهان دوختگان، دست به اعتصاب غذا زده اند. yoonan-3.jpg - 15.94 Kb

       

فیلم؛ یونان- تحصن اعتراضی پناهجویان ایرانی با لبهای دوخته